hu en de pl
ma 2020. december 6. (vasárnap) 02:13 Miklós névnapja van

Pályázati hirdetmény

Mezőkövesd Város Önkormányzatának tulajdonában álló Mezőkövesd, Gaál István út 1. sz. alatti nem lakáscélú helyiség hasznosítására Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 293/2011(IX.31.) számú határozata alapján nyílt pályázat keretében.


Mezőkövesd Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a mezőkövesdi Gaál István út 1. sz. alatt, az ingatlan-nyilvántartásban 2576/1 hrsz. alatt felvett, 660 m2 térmértékű, 120 m2 hasznos alapterületű, alápincézett „épület és udvar" megjelölésű ingatlan.
Az épület jelenlegi műszaki állapota: 2003.-ban teljes belső, és részleges külső felújítás történt. A pincében van átvezetve a Turul étterem, illetve a Gaál István út 1. sz. alatti ingatlan szennyvíz elvezetése a Közösségi Ház udvarán található szennyvíz-gerincvezetékig.

Az épület bérbeadása a jelenlegi állapotban történik, 5 éves időtartamra.

Az épület részei: 3 helyiség (24,4 m2+73,81 m2+8,4 m2), vizesblokk (össz.: 13,29 m2).

A bérlőt és a bérbeadót terhelő kötelezettségeket a mellékelt bérleti szerződés-tervezet tartalmazza.

Az épület megtekinthető a hirdetmény megjelenését követő munkanaptól.

Az ingatlan bérleti díja nettó 50.000,- Ft/hó. 

1./ A pályáztatott ingatlan közüzemi díjai a bérlet időtartama alatt a bérlőt terhelik.

2./ A bérlő által a pályázatban megjelölt tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

3./ Pályázó tudomásul veszi, hogy az épületben, illetve az épületen elvégzendő átalakítási, bővítési, korszerűsítési, építési munka csak a bérbeadó engedélyével lehetséges, a bérlő költségére, kártalanítási igényének kizárásával történhet.

4./ Bérbevevő a bérleti jogot nem ruházhatja át, vagy cserélheti el, továbbá bérletbe, albérletbe nem adhatja, valamint bérlőtársi szerződés csak a bérbeadó engedélyével köthető.

5./ A bérleti díj fizetése minden hónap 15. napjáig esedékes, melyet bérbevevő a bérbeadó által kibocsátott számlára köteles megfizetni.
A bérlő késedelmes fizetése esetén késedelmi kamatfizetési kötelezettséggel tartozik, mely késedelmi kamat mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

6./ A bérleti díj minden évben a KSH által az előző évre megállapított éves infláció mértékével emelkedik.

7./ A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötése előtt a 10/2006. (III. 30.) sz. rendelet 33. § szerint köteles előre egyösszegben megfizetni 6 havi bérleti díjnak megfelelő kauciót.
8./ Az ingatlanban szeszesital forgalmazásával kapcsolatos tevékenység nem folytatható.

A bérbeadás egyéb feltételeit a pályázati kiírás mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. Minden, a pályázati kiírásban, illetve a szerződéstervezetben nem szabályozott kérdésben Mezőkövesd Város Önkormányzatának 10/2006. (III. 30.) számú, Mezőkövesd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletének szabályairól szóló rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázati ajánlatokat írásban, „Pályázat a Mezőkövesd, Gaál István út 1. sz. alatti ingatlan hasznosítására” felirattal ellátott zárt borítékban, 2 eredeti példányban kérjük benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • a pályázó nevét, címét (cég esetében: cégkivonat, aláírási címpéldány; vállalkozó esetében: sz. ig. szám, adószám)
  • az ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos leírását
  • a pályázónak nyilatkoznia kell továbbá a szerződéstervezetben leírt bérbeadási feltételek vállalásáról.

A pályázat beadási határideje, helye: 2011.november 10. Polgármesteri Hivatal (Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) fsz..4. iroda. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidőt követő Ügyrendi és Szociális Bizottság első ülése.

Kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Mezőkövesd, 2011. október 4.

dr. Fekete Zoltán
polgármester


Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés