Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 10. (vasárnap) 10:56 Judit névnapja van
 
Pályázati felhívás

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, egyes meghatározott alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására.

A támogatás célja:

Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

 


I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be a Bíróság vagy Törvényszék által jogerősen nyilvántartásba vett, mezőkövesdi székhellyel /telephellyel/ rendelkező 
a) társadalmi szervezet, 
b) alapítvány – kivéve
ba) a Mezőkövesd Város Önkormányzat intézményei által létrehozott alapítvány,
bb) a Mezőkövesd Város Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által létrehozott alapítvány,
bc) a Mezőkövesd Város Önkormányzat intézményei támogatása érdekében létrejött alapítvány, 
c) egyesület, 
d) egyház, 
amely megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.

II. Pályázati feltételek:  
(1) A támogatásra az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:
a) a helyi kultúra megőrzése, helyi hagyományok ápolása vagy,
b) a sport, az egészségmegőrzés területén biztosítsa a város közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez vagy,
c) hogy a kultúra, városszépítés területén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére vagy,
d) a helyi idegenforgalom, a helyi gyógy-turizmus fejlesztése, vagy
e) a közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, vagy
f) a közrend, a közbiztonság védelme.

(2) Nem jogosult pályázat benyújtására az a szervezet:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) olyan egyesület vagy alapítvány illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
e) az az egyesület, alapítvány, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége:
ea) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
eb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
f) akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. § alapján a törvényben meghatározott honlapon közzétették.
Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.

(3) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki: 
a) igazolja, hogy az elmúlt évben tevékenyen részt vett városi kezdeményezésű, szervezésű rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját tagjain kívül álló, Mezőkövesden élő személyek érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt rendezvényt, illetve célt, amelynek megvalósítására adott évben vállalkozik.

(4) Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, aki
a) a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,
b) aki a támogatott tevékenységhez esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
c) a támogató által meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja,
d) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
e) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
f) jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
g) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
h) aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

(5) A pályázat kiírását megelőző évben alakult szervezet esetén a (3) bekezdésben foglaltak hiányában a szervezet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi rendezvény megvalósításához kíván segítséget nyújtani.

(6) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg felosztásánál figyelembe veszi a (3) bekezdésben foglalt feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet aktív tagjainak létszámát.

(7) A működési célra igényelhető és kapható támogatás összege az adott szervezet teljes működési költségének maximum 70%-a lehet.

III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

IV. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. 

V. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje:
(1) A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani, a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával. A pályázat benyújtásáért pályázati díjat nem számolunk fel.
Pályázati hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó azonosító adatait, így különösen nevét, székhelyét,
b) a pályázó adószámát,
c) a pályázó képviselőjének nevét,
d) a pályázó elérhetőségének megjelölését,
e) a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok (konkrétan mely önkormányzati feladatellátást segíti a pályázó szervezet tevékenysége, illetve a tervezett program, különösen a helyi közösségek érdekeinek, céljainak szolgálata tekintetében), beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,
f) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését (a megvalósítás kezdő és befejező időpontját),
g) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
ga) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget,
gb) az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt, kapott támogatás összeget,
h) a pályázó bankszámlaszámát.

(3) A támogatási igényhez csatolni kell:
a) igazolást vagy nyilatkozatot a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal),
b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatot
c) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolatát (az a civil szervezet, amely már nyújtott be ilyen dokumentumot Mezőkövesd Város Önkormányzatához és a benyújtástól az alapdokumentumokban változás nem történt, mentesül ezeknek a dokumentumoknak a benyújtása alól)
d) a tárgyévet megelőző évről készített beszámolót, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolást,
e) a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,
f) a pályázó nyilatkozatát a 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
g) a pályázó közzétételi kérelmét a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről.

A pályázat benyújtásának helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodája (Polgármesteri Hivatal „A” épület I. em. 23. sz. iroda)  
Benyújtási határidő: 2018. március 29.
Elbírálás: 2018. április 25.
A pályázati adatlap a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodájában (Polgármesteri Hivatal „A” épület I. em. 23. sz. iroda) térítésmentesen igényelhető, illetve letölthető a www.mezokovesd.hu honlapról.

VI. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, arról a Képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt. 

VII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása:
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás keretében történik. A támogatási összeg folyósítása a támogatott nevére szóló bankszámlaszámra történik. A támogatási összeg több részletben folyósítható, a támogatott által beadott írásos kérelem alapján.

VIII. Elszámolás:
A kapott támogatással a társadalmi szervezet a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.

IX. Egyéb rendelkezések:

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja. 
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 
(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállat feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester 


Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés